Thesis

Image recognition as a tool to detect water contamination

Investigate if common surveillance cameras in combination with image recognition technology is applicable to detect and warn if contamination of the storm water system occurs. (Full text in Swedish)

Verksamhet

VA SYD renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i avlopp för att vårda hav och vattendrag. VA SYD är ett kommunalförbund som har i uppdrag att ansvara för vatten och avlopp i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö men även insamling av hushållsavfall i Burlöv och Malmö.

Uppgift

VA SYD ansvarar även för det vatten som rinner ner i dagvattenbrunnarna runtom i våra städer. Dagvatten omfattar allt vatten som rinner över öppna markytor, byggnader eller andra konstruktioner, ner i dagvattenbrunnar och därefter ut till åar, sjöar eller andra vattendrag.

Till skillnad från avloppsvatten så renas inte dagvattnet utan går direkt ut till anslutande vattendrag och för med sig alla ämnen som samlats upp längst vägen. Dagvattnet kan innehålla till exempel löv, jordpartiklar, insekter och andra djur, något som egentligen är ofarligt men samtidigt problematiskt för vattendragen att ta emot i för stora mängder. Men det kan även föra med sig ämnen som är direkt giftiga för växter och djur såsom cigarettfimpar, giftiga partiklar från slitage av vägar och bildäck, oljespill från trafik och företag, läckage av processvatten från fjärrvärmeledningar och otillåtna utsläpp från industrier.

VA SYD vill skapa ett system för att kunna detektera föroreningar i dagvattnet och funderar nu över om man kan använda övervakningskameror och bildigenkänning för att detektera och larma vid eventuella risker. Projektet syftar till att undersöka om och i så fall hur det skulle vara teoretiskt möjligt att detektera vad som finns i dagvattnet. Vad finns det för mjukvara för bildigenkänning på marknaden som kan lämpa sig för den här typen av övervakning? Hur bör en mätpunkt utförmas för att bildigenkänning ska kunna fungera? Vilka krav ställs på ljussättning, kamerafunktioner, vattenmängder och hastighet på flödet, osv för att olika typer av föroreningar ska kunna registreras?

Examensarbetet ska bygga på litteraturstudier men kan även kompletteras med tester i fält på utvalda punkter i dagvattensystemet. Slutgiltiga avgränsningar för examensarbetet sätts i samråd med handledare på skolan och kontaktperson på VA SYD.

 

Company VA SYD
Requirements Computer Science with an understanding of machine learning and image recognition.
Scope Bahelor or master's thesis, 15 hp, 22,5 hp or 30 hp.
Location Malmö
Contact

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-353925