Course project, Thesis

Energioptimering av reningsverk

Hur kan Nårab optimera sitt reningsverk så att det tål att hantera dagens och framtida flöden? Kartlägg energibehovet och utveckla förslag på hur de kan förbättra anläggningen.

Verksamhet

Norra Åsbo Renhållnings AB, också kallat Nårab, är ett kommunalt bolag som sköter renhållningen i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommun. Företaget har hand om allt inom insamling av avfall från hushåll och industrier, men även arbetet på avfallsanläggningen i Hyllstofta och skötsel av återvinningscentraler i området.

Uppgift

Allt lakvatten och förorenat ytvatten som bildas på Hyllstofta avfallsanläggning hanteras i företagets reningsanläggning. Anläggningen består av lakvattendammar, förluftning, ett reningsverk av SBR typ (Satsvis Biologisk Rening) och uppsamlingsdammar för renat lakvatten. Efter rening bevattnas det renade lakvattnet ut på närliggande bevattningsområden. När reningsverket byggdes var det dimensionerat för att rena ca 50-60 000 m2/år, utan tillsats av värme under sommarhalvåret, men idag drivs reningsverket året runt och behandlar istället ca 100-110 000 m2/år. Det betyder att energibehovet för att uppnå fullgod rening av vattnet är betydligt större än vad som var tänkt från början. För att förbättra reningen något har företaget isolerat bassängen, men ytterligare åtgärder kommer att behöva vidtas för att minska värmeåtgången. Nårab är osäkra på vad det verkliga behovet faktiskt är.

Projektet syftar till att kartlägga energibehovet för att driva reningsverket med nuvarande vattenflöde. Hur varierar energibehovet under året och mycket energi behöver tillföras vid olika perioder för att uppnå uppsatta riktvärden för reningen? Utifrån kartläggningen ska arbetet dessutom omfatta en undersökning av hur verket kan optimeras med fokus på energiförbrukningen. Kan de isolera bassängen ytterligare? Hur kan de arbeta med flödet in och ut från luftningsbassängen? Är värmeåtervinning en möjlig lösning för att minska behovet av tillförd energi och hur skulle ett sådant system i så fall kunna utformas?

Company Nårab
Requirements Vi söker dig som läser Elektroteknik med automation eller likvärdig utbildning.
Scope Projektet genomförs som kandidatarbete, 22 hp. Det kan även göras som case inom ramen för projektkursen åk 3 på högskoleingenjörsprogrammet vid Campus Helsingborg.
Location Hyllstofta, Klippan
Contact

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-35 39 25

Additional information

Uppdragsgivaren erbjuder reseersättning för resor med kollektivtrafiken inom Skåne.