Examensarbete, Praktik/VFU

Artrikedom i klippt och oklippt gräs

Vilken roll spelar det för den biologiska mångfalden om vi klipper våra grästmattor eller inte? Inventera klippta respektive oklippta gräsmattor på förskolor runtom i Lund.

Verksamhet

I Lunds kommun finns en rad olika förvaltningar som har till uppgift att utföra det arbete som nämnderna beslutar om. Serviceförvaltningen arbetar med att tillgodose övriga förvaltningars och kommunala bolags behov av service.

Förvaltningen består av:

  • Lundafastigheter – som planerar, bygger, förvaltar och underhåller förskolor, skolor, idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler
  • Markentreprenad – som ansvarar för skötsel av parker, gator, torg, naturområden, skolor och förskolor samt drift VA och fjärrvärme. De har även beredskap för plötsliga händelser såsom vattenläckor, snöröjning, och stormskador.
  • Måltidsservice – som tillagar mat och transporterar måltider inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreboenden.

Uppgift

För att gynna den biologiska mångfalden och stadens pollinatörer har Serviceförvaltningen nu en tanke på att låta gräset växa fritt på vissa offentliga utemiljöer, för att se om det ger bättre förutsättningar för fler arter att frodas. Under hela sommaren 2019 planerar förvaltningen att sluta klippa vissa gräsytor på ett antal utvalda skolgårdar för att sedan se till hösten utreda effekterna ur biologisk synpunkt. Till nästa sommar hoppas de sedan på att kunna utöka åtgärden i större skala.

Projektet går ut på att i början av hösten inventera växt- och djurarter på de ytor som inte har klippts under hela sommaren och göra en jämförelse med de ytor som har fortsatt klippas under samma period. Utifrån inventeringen ska du undersöka vilken effekt åtgärden har på den biologiska mångfalden ifall kommunen utökar denna åtgärd till att omfatta fler och större områden i fortsättningen. I mån av tid kan du även ta fram förslag på hur kommunen kan utveckla åtgärden inför nästa år för att öka nyttan ytterligare.

Uppdragsgivare Lunds kommun
Förkunskaper Vi söker dig som läser biologi.
Omfattning Projektet genomförs under tidig höst 2019 inom ramen för en praktikkurs eller VFU på 7,5 hp eller 15 hp, alternativt som kandidatarbete.
Plats Lund
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-353925