Examensarbete, Praktik/VFU

Bäljane å som recipient?

Hjälp Nårab att undersöka hur Bäljane å skulle klara av belastningen om företaget skulle släppa ut sitt renade yt- och lakvatten till ån.

Verksamhet

Norra Åsbo Renhållnings AB, också kallat Nårab, är ett kommunalt bolag som sköter renhållningen i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommun. Företaget har hand om allt inom insamling av avfall från hushåll och industrier, men även arbetet på avfallsanläggningen i Hyllstofta och skötsel av återvinningscentraler i området.

Uppgift

Allt lakvatten och förorenat ytvatten som bildas på Hyllstofta avfallsanläggning hanteras i företagets reningsanläggning. Anläggningen består av lakvattendammar, förluftning, ett reningsverk av SBR typ (Satsvis Biologisk Rening) och uppsamlingsdammar för renat lakvatten. Efter rening bevattnas det renade lakvattnet ut på närliggande bevattningsområden. Sedan reningsverket byggdes har hela anläggningens kapacitetsbehov ökat och de kommer inom en överskådlig framtid troligtvis behöva bygga ut reningsverket. De vill då även se över möjligheten att släppa ut det renade vattnet till en närliggande recipient istället för att fortsätta använda det för bevattning av skogen. Anläggningens närmsta recipient är Bäljane å, en biflod till Rönne å, och Nårab vill undersöka möjligheten att i framtiden använda ån för att släppa ut det renade vattnet från anläggningen.

Bäljane å har sedan tidigare varit belastad av utsläpp från industrier och haft problematik med föroreningar i bottensedimentet. Projektet syftar till att undersöka hur ett nytt flöde av renat lak- och ytvatten från Hyllstofta avfallsanläggning skulle kunna påverka vattendraget. Hur ser status ut för Bäljane å ut idag? Finns det känslig flora och fauna i vattendraget? Vilka miljökvalitetsnormer är gällande? Vilka flöden, årsmängder och halter för olika ämnen är acceptabla att tillföra utan att man påverkar morfologin, turbulensen och kontinuiteten i vattendraget för mycket? Vilka ämnen kan fortfarande finnas i det renade vattnet från anläggningen och hur skulle dessa ämnen kunna påverka flora och fauna? Arbetet kommer att ligga till grund för beslut för om Nårab ska gå vidare med sina tankar på att använda vattendraget som recipient i framtiden eller inte.

Uppdragsgivare Nårab
Förkunskaper Vi söker dig som läser Biologi, Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning eller Landskapsvetarprogrammet.
Omfattning Projektet genomförs som kandidatarbete 15 hp, som VFU eller som praktik, 15 hp.
Plats Hyllstofta, Klippan
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-35 39 25

Övrig information

Uppdragsgivaren erbjuder reseersättning för resor med kollektivtrafiken inom Skåne.