Examensarbete

Går det att bygga ett klimatneutralt sjukhus?

Ett jättespännande projekt för dig som är intresserad av hållbarhet och klimatneutrala byggnader och som vill skriva ett examensarbete som verkligen gör skillnad.

Verksamhet

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare där förvaltningen Regionfastigheter ansvarar för drift och underhåll av Region Skånes drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Förvaltningen ansvarar också för om- och nybyggnation av sjukhusbyggnader, buss- och spårvagnsdepåer samt andra tillhörande byggnader. Utöver detta hyrs ca 500 000 kvadratmeter in för t.ex. vårdcentralernas verksamhet. Förvaltningen driver Region Skånes energiutveckling. Sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Hässleholm utvecklas, samt flera infrastrukturprojekt. Lokalerna är för högspecialiserad verksamhet med hög driftsäkerhet under årets alla dagar och timmar och under ständig hög teknikutveckling för fastigheter i ett stort åldersspann. Hållbarhet och energieffektivitet genomsyrar arbetet både vid nybyggnation, drift och förvaltning av vårt fastighetsbestånd. Läs mer om Regionfastigheters arbete på https://www.skane.se/organisation-politik/bygg-fastighetsutveckling/

Uppgift

I Helsingborg planeras det för ett nytt sjukhus som ska ligga i Östra Ramlösa. Byggstart kommer att ske under 2024-2025 och den beräknade byggtiden är någonstans mellan fem och femton år. Regionfastigheter är nu intresserade av att undersöka om det är möjligt att bygga ett klimatneutralt sjukhus utifrån de definitioner som finns idag.

Det finns väldigt mycket material gällande klimatneutralitet för fastigheter och studenten/studenterna kommer att sätta sig in i projektet genom en större litteraturstudie där bl.a. rapporter från Nordiska ministerrådet, LFM30, nationella planer, MSB:s publikation ”Den robusta sjukhusbyggnaden”, Region Skånes samt Helsingborgs stads ambitioner på området tas i beaktande. Studenten/studenterna ska även göra beräkningar på klimatpåverkan från sjukhusbyggnaden inom angivna gränsvärden. Avslutningsvis ska resultatet från litteraturstudien och beräkningarna analyseras och slutsatser ska dras kring huruvida det är möjlighet att bygga ett klimatneutralt sjukhus.

Genom hela projektet ska hänsyn tas till vad som sker inom forsknings- och innovationsområdet för klimatneutrala fastigheter då byggstart ligger ett par år fram i tiden. Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på Regionfastigheter. Både studenter och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet

Uppdragsgivare Regionfastigheter
Förkunskaper Ekosystemteknik med specialisering energisystem, Strategiskt miljöarbete, Tillämpad klimatstrategi, Väg och Vatten med specialisering byggproduktion alternativt husbyggnadsteknik, Miljö- och Energieffektiva byggnader
Omfattning Examensarbete på masternivå, 30 hp
Plats Malmö
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-75 04 29