Examensarbete, Praktik/VFU

GIS som verktyg för att studera kommunens utveckling

Utveckla ett kartunderlag som visar hur Lunds kommuns utbyggnad samt grön- och blåstrukturer har förändrats över tid.

Verksamhet

Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun arbetar med frågor som berör allt från övergripande planering till konkreta byggprojekt. Förvaltningen sköter myndighetsutövning enligt PBL, ger råd och service i plan- och byggfrågor samt ansvarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning.

Stadsbyggnadskontoret består av fem avdelningar varav en är Lantmäteriavdelningen. Denna avdelning ansvarar bl a för kartframställning och kommunens GIS-verksamhet.

Uppgift

I Lunds kommun har det under en tid funnits ett behov av att kunna visualisera och analysera stadsbyggnation och -utveckling sett ur ett längre perspektiv. Det främsta behovet ligger i att ha ett underlag som visar utveckling av grön- och blåstrukturer inom kommunen samt byggnationsutveckling (nybyggnationsår och rivningsår) för byggnader i Lund och övriga tätorter i kommunen. Tidsperspektivet är från 1900-talets början och fram till idag.

Kommunen har undersökt existerande kartunderlag och tillhörande byggnadsregister och kommit fram till att dessa inte är tillräckliga. Ett mer komplett dataunderlag skulle bättre visa på hur kommunen har utvecklats i en historisk kontext vilket i sin tur skapar förutsättningar för att bättre förstå vår nutid och planera för framtiden.

Med anledning av detta söker kommunen en eller flera studenter som vill driva projekt som syftar till att utveckla ett så korrekt och fullständigt kartunderlag som möjligt, analyserar detta samt ser vilka slutsatser som kan dras kring hur kommunens utbyggnad samt grön- och blåstrukturer har förändrats över tid. Exempel på parametrar som kommunen på sikt vill kunna analysera kan vara hastighet på förtätning, hur antal m2 park/invånare samt invånarnas närhet till grönområden har förändrats, hur grön- och blåstrukturer har ändrats i takt med bebyggelseutveckling, hur fördelningen mellan hårdgjorda ytor och permeabla ytor har ändrats över tid mm.

Projektet drivs gemensamt av Strategiska utvecklingsavdelningen på Kommunkontoret och Stadbyggnadskontoret. Projektet kommer främst ske i kommunens GIS-program ArcGIS, även om andra program såsom FME kan komma att användas vid behov.  Underlaget kommer att inhämtas från en rad större informationskällor såsom historiska kartor, flygfoton, stadsplaner, byggnadsregister mm. Projektet är dock avgränsat till att enbart digitala källor ska behandlas.

Studenten väljer om hen vill utföra projektet på distans eller på plats på Stadsbyggnadskontoret. Studenten/studenterna kommer emellertid behöva närvara vid t.ex. planeringsmöten och löpande projektutvärderingar. Studenten kommer få tillgång till dator med de program som behövs för att kunna genomföra arbetet.

Projektet är stort och kommer behöva delas in i flera delprojekt. Vi vill att du som student i din ansökan beskriver vilket område som du är mest intresserad av så diskuterar vi i samråd med din handledare på skolan samt kontaktperson på kommunen hur projektet lämpligast avgränsas.  Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet. 

Uppdragsgivare Lunds kommun, Stadsbyggnadskontoret
Förkunskaper Vi söker dig med mycket goda GIS-kunskaper. Vi tror att du läser till Landskapsvetare, Naturgeografi- och ekosystemanalys, Lantmäteri med inriktning mot geografisk informationsteknik, Samhällsplanering, Samhällsgeografi eller annan för projektet relevant utbildning.
Omfattning Beroende på hur projektet avgränsas kan det utföras som examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå alternativt som praktik/VFU.
Plats Lund
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-750429