Examensarbete

Hur påverkas klimatet av saneringsarbeten?

 

Verksamhet

Miljöfirman startade 2011 med siktet inställt på att hitta bästa lösningen på kundens miljöproblem, stora som små, med största möjliga miljönytta. Företaget arbetar med konsultation, provtagning och sanering av mark, sediment och byggnader – något som ett drygt århundrade av industrialisering har skapat stora behov av. Företagets uppdrag sträcker sig mellan alltifrån undersökning av toxiska ämnen i byggnadsmaterial i samband med rivning till sanering av nedlagda bensinstationer och provtagning av föroreningar i sjöar och andra vattendrag.

Bakgrund

Miljöfirman drivs på ambitionen att åstadkomma största möjliga miljönytta samtidigt som de löser kundens problem. Dessa båda mål går inte alltid hand i hand. Sverige har genom miljölagstiftningen strikta lagar och regler när det kommer till föroreningar och halter av olika toxiska ämnen i mark och vatten. Arbetet med dessa frågor drivs på starkt av kommuner och länsstyrelser. Med det ställs ofta höga krav på provtagning och åtgärder vid exempelvis om- och nybyggnation för att vara säker på att få bort gamla synder och skapa en så giftfri miljö som möjligt. Men när slutar målet helga medlen?

Något som Miljöfirman ser i sina projekt är att samtidigt som insatserna kan ha en positiv inverkan på människors hälsa så har deras arbete även en påverkan på klimatet. Alla aktiviteter orsakar utsläpp av koldioxid till luften, vilket är ett stort miljöproblem precis som föroreningar. I undersökningarna skickas till exempel vissa prover till analys i Tjeckien och vid saneringsarbeten fraktas mängder med jordmassor på lastbil från exempelvis Malmö till Hässleholm. I vissa fall tycker sig företaget se att de positiva effekter som deras arbete ger inte kan försvara de CO2-utsläpp som orsakas. Men finns det något sätt att tydliggöra och motivera varför kommunerna i vissa fall borde sänka kraven på undersökningar och sanering till förmån för minskad klimatpåverkan?

Uppgift

Det här projektet går ut på att undersöka vilken klimatpåverkan som markundersökningar och saneringsarbeten har ur ett livscykelperspektiv. Vilka utsläpp sker i de olika stegen – från provtagning till dess att sanering avslutas? Du kommer att få djupdyka i case runtom i Skåne och undersöka vilka klimatutsläpp dessa har lett till, men även titta närmare på om de olika casen har en betydande effekt på naturmiljön. Finns det några case där CO2-utsläppen har en större negativ påverkan på miljön än den positiva effekten som avses med åtgärderna – att minska negativa effekter på människors hälsa och miljö? Kan man bygga upp en modell för att bedöma när fördelarna med insatser överväger nackdelarna med den klimatpåverkan som åtgärderna orsakar?

Uppdragsgivare Miljöfirman
Förkunskaper Du läser Ekosystemteknik, Miljövetenskap eller annan utbildning med kunskap om livscykelanalys och förståelse för förorenad mark och sanering.
Omfattning Projektet görs som examensarbete på mastersnivå, 30 hp.
Plats Malmö
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-353925

Övrig information

Uppdragsgivaren ersätter resor med kollektivtrafik som görs inom ramen för det här projektet.