Examensarbete

Industriell symbios - en lönsam affär?

Hur kan man skapa en affärsmodell kring att hjälpa industrier att skapa industriell symbios?

Verksamhet

Ensucon är ett miljökonsultbolag med kontor i Lund och Göteborg, men som erbjuder tjänster i hela Sverige. Deras mål är att förbättra och effektivisera för sina kunder inom miljö, arbetsmiljö och hållbarhet. De arbetar med konsultuppdrag inom industri och offentlig sektor. Idag har Ensucon fyra olika affärsområden; strategiska miljötjänster och ledningssystem, förorenade områden, akustik samt avfall och projektledning. Det är ett växande konsultföretag med allt fler uppdrag och de är alltid på spaning efter fler intressanta områden att engagera sig i.

Uppgift

Ensucon har identifierat konceptet industriell symbios som ett potentiellt nytt affärsområde och är nyfikna på att ta reda på vilken roll de som miljökonsultbolag kan ta för att underlätta för fler verksamheter att effektivisera sin resursanvändning genom att samarbeta med andra.

Projektet syftar till att undersöka hur man systematiskt kan arbeta med att identifiera avfallsströmmar i ett företagsområde samt ta fram en modell för hur man på ett metodiskt sätt hittar avsättning för dessa restprodukter i industriella flöden. Arbetet omfattar en större, övergripande kartläggning av olika resursströmmar, såsom spillvatten, el, restvärme eller avfallsfraktioner, och bedöma avsättningspotentialen för dessa resurser. Detta görs lämpligen genom fallstudie på ett eller flera större industriområden.

I nästa steg ska affärsmässigheten i modellen undersökas. Vad är den ekonomiska nyttan i avfallsströmmarna? Hur säljer man in de olika restprodukterna hos andra företag? Hur ser attityden och betalningsviljan ut hos företag för restprodukter som råvara?

Utifrån resultaten ska en affärsmodell utvecklas för hur man kan hjälpa företag att arbeta med industriell symbios och ett tydligt erbjudande av tjänsten tas fram, där även drivkrafter och hinder för affärsmodellen identifieras. Slutgiltiga avgränsningar och upplägg görs i samråd med företaget och handledare på skolan.

Uppdragsgivare Ensucon
Förkunskaper Du läser en strategisk utbildning med kunskap om hållbarhet och entreprenörsskap, t ex Enviromental Management and Policy eller Industriell ekonomi.
Omfattning Examensarbete på masternivå, 30 hp.
Plats Lund
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-353925

Övrig information

Företaget ersätter resor med kollektivtrafik som görs inom ramen för projektet.