Examensarbete, Praktik/VFU

Inventering av jättelokan i Ängelholms kommun

Inventera förekomsten av jätteloka i Ängelholms kommun.

Verksamhet

Ängelholms kommun arbetar aktivt med naturvårdsfrågor som bidrar till ett rikare djur- och växtliv där bl.a. bekämpning av invasiva arter ingår i uppdraget. Under de senare åren har det observerats en ökad utbredning av jätteloka i Ängelholms kommun. För att bemöta denna ökning har kommunen påbörjat en åtgärdsplan för bekämpning av jätteloka.

Uppgift

Klimatförändringarna får ständigt ökad uppmärksamhet, där den ökande globala medeltemperaturen står i fokus. På grund av förändringar i klimatsystemet kan invasiva arter etableras sig i nya områden och tränga bort inhemska arter. Detta kan i sin tur leda till förlorad biologisk mångfald, vilket också är ett globalt problem. För att bevara den biologiska mångfalden finns därför behovet att bekämpa invasiva arter som jätteloka.

För att kommunens åtgärdsplan ska ha största möjliga verkan krävs inventering av kommunens samtliga bestånd. Ett antal kända bestånd av jätteloka har inventerats men ytterligare inventering krävs. Vi söker därför två studenter som tillsammans kan inventera jätteloka, utreda samt rekommendera lämpliga bekämpningsmetoder och områden som bör prioriteras. Eftersom majoriteten av inventeringstiden genomförs självständigt ute på fält, ofta i anknytning till vattendrag, är det viktigt ur säkerhetsskäl att minst två studenter arbetar tillsammans i detta projekt. Utrustning och transportmedel kommer tillhandahållas av kommunen. Då största delen av inventeringsarbetet kommer ske på privatägd mark är det viktigt att kunna ta kontakt/bemöta markägare inför och under arbetet.

Är du intresserad av att arbeta både ute i fält och på kontor är detta projekt något för dig. Ni kommer både att analysera relevant litteratur och bearbetat egeninsamlad inventeringsdata.

Slutlig avgränsning kommer göras i samråd med handledare på universitetet samt kommunens naturvårdshandläggare.

Uppdragsgivare Ängelholms kommun
Förkunskaper Du läser biologi/naturvård eller liknande utbildning.
Omfattning Examensarbete 15 hp eller praktikarbete.
Plats Ängelholms kommun
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701-91 71 41