Examensarbete, Praktik/VFU

Livet i Hallabäcken - biodiversitet i svämningsområden

Hur kan biodiversiteten  i det nyligen restaurerade svämningsområdet ha ändrats till följd av restaureringen? Studera hur status ser ut för bäcken idag och vilken påverkan svämning har på växt- och djurliv.

Verksamhet

Naturentreprenad Syd är företaget med ett brinnande intresse för restaurering av vattendrag. Genom planering och praktiska åtgärder förbättrar Naturentreprenad Syd kvalitén och livsförutsättningarna i de många utsatta vattendrag som finns i södra Sverige. Företagets grundare påbörjade arbetet ideellt i början av 2000-talet men sedan 2009 har han kunnat driva arbetet kommersiellt genom företaget och de har sedan dess genomfört flertalet stora restaureringsprojekt på uppdrag av Länsstyrelsen. Utöver restaureringsprojekten genomför Naturentreprenad Syd även en del entreprenad- och markanläggningsarbeten.

Bakgrund

Naturentreprenad Syd har under flera år gjort ett mycket omfattande restaureringsarbete av Vege å. Ån har under 1800- och 1900-talet exploaterats, utnyttjats och påverkats negativt till följd intensivt jordbruk, etablering av industrier och ökad utveckling av närliggande tätorter. Vid flertalet tillfällen under hela 1900-talet lyftes Vege å fram som ett av de vattendragen med sämst vattenkvalitet i Sverige och år 2012 utsattes ett av åns biflöden för omfattande utsläpp vilket ledde till fiskdöd.

Sedan dess har Naturentreprenad arbetat med att återskapa en naturligare hydrologi samt naturligare vattenbiotoper i ån på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne och Vegeåns vattendragsförbund. De har bland annat rivit gamla ineffektiva laxtrappor och skapat nya naturliga vandringsvägar för fisken. De har lett ån förbi kraftverk och förbättrat meanderingen i ån och biflöden. De sista åtgärderna blev nyligen färdigställda men ån visar redan en mycket godare vattenkvalitet än någonsin under det senaste århundrandet. Idag bedöms Vegeå vara av betydligt bättre kvalitét än under hela 1900-talet.

Uppgift

Naturentreprenad syd har även skapat ett svämningsområde i Hallabäcken, ett biflöde till Vege å, som ligger i Bjuvs kommun. Efter åtgärden svämmas området över under årets blötare perioder på våren och hösten, vilket skapar goda levnadsförhållanden för särskilda djur och växter. Naturentreprenad Syd är nu nyfikna på att veta mer om vilken effekt svämningsområden egentligen har på den lokala floran och faunan och vill få mer kunskap om förhållandena i Hallabackens svämningsområde att ta med sig till framtida projekt.

Det här projektet syftar till att inventera Hallabäckens svämningsområde för att undersöka diversiteten av djur och växtarter i biotopen. Då det inte finns några jämförvärden på status för området innan restaurering ska även en teoretisk undersökning göras över hur identifierade organismer påverkas av uttorkning respektive svämning. Utifrån litteraturstudien ska ett resonemang föras över hur biodiversiteten i området kan ha påverkats av restaureringen samt hur det kan komma att utvecklas framöver om området bevaras i sin nuvarande form.

Uppdragsgivare Naturentreprenad Syd
Förkunskaper Du läser biologi eller miljövetenskap med inriktning mot naturvård.
Omfattning Projektet kan göras som examensarbete på kandidat- eller masternivå, alternativt inom kursen Biologi: praktik (BIOF20 eller BIOF21).
Plats Bjuv
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-35 39 25