Kursprojekt

Mål med sikte på verksamhetsavfallet

Verksamhet

Kommunalförbundet VA SYD ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i Burlöv och Malmö. I det uppdraget har de också ansvar för den långsiktiga utvecklingen av avfallshanteringen i de båda kommunerna. Dessutom renar, kvalitetssäkrar och levererar VA SYD dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i avlopp i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

Bakgrund

I Malmö stad och Burlövs kommun har man nyligen tagit fram en ny kretsloppsplan som ska gälla i de båda kommunerna under perioden 2021-2030. Ett av målen i planen är att verksamhetsavfallet i respektive kommun ska minska med 30 % fram till slutåret 2030.

Att kommuner inkluderar verksamheters avfall i sitt långsiktiga arbete för att skapa hållbara städer och samhällen är viktigt, men ändå inte helt självklart. Avfallet som genereras av privatpersoner, vare sig de bor i villa eller i flerbostadshus, har kommunerna en skyldighet att hantera. Det innebär också att kommunerna får bestämma att hushållen till exempel måste källsortera sitt avfall. När det kommer till hanteringen av avfall från verksamheter så har kommunen inga skyldigheter att hantera avfallet, men det innebär också att de inte har några rättigheter att ställa krav på verksamheterna om hur de ska hantera sitt avfall. Ändå ser Malmö stad och Burlövs kommun att det är en viktig symbolhandling att inkludera verksamheterna i sina avfallsplaner. Men hur når man egentligen ett mål som man varken har någon direkt möjlighet att påverka eller ett systematiskt sätt att följa upp?

Uppgift

Det här projektet går ut på att studera kommuners förutsättningar och vägar för att involvera verksamheter i sina mål och planer för att skapa en hållbar avfallshantering och en bättre användning av naturresurser. Fokus kommer främst att ligga på hur man samlar in data och följer upp avfallsmängder från verksamheter. Finns det någon samlad plats där verksamheter rapporterar in sina avfallsmängder? Eller finns det någon organisation som sammanställer statistik på kommunnivå över insamlade avfallsmängder? Har exempelvis företagen som samlar in verksamhetsavfall öppen och tillgänglig data över insamlade mängder och fraktioner i olika geografiska områden? Finns det andra kommuner som har satt mål för verksamheters avfall i sina avfallsplaner? Hur samlar de in information för att mäta och följa upp avfallsmängder från verksamheter?

Utifrån resultaten så ska förslag tas fram för hur VA SYD kan göra för att samla in data och följa upp målet om verksamhetsavfall, från start- till målår. Projektet kommer att omfatta en kartläggning av statistik, studier av andra kommuners avfallsplaner och intervjuer med relevanta aktörer, såsom intresseorganisationer, ansvariga på kommuner och verksamheterna själva. Genom projektet hoppas VA SYD få ett underlag till hur de själva kan lägga upp en plan för uppföljningen av verksamhetsavfall i Malmö och Burlöv.

Uppdragsgivare VA SYD
Förkunskaper Du läser en master i Miljövetenskap
Omfattning Projektet görs inom ramen för kursen Tillämpad miljövetenskap.
Plats Malmö (distans)
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-353925