Kursprojekt

Minska plasten - en kommunikationsinsats för hållbarhet

Verksamhet

Sysav är ett avfallsbolag i framkant som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Men bolaget gör mycket mer än så: Sysav är en viktig hållbarhetsaktör som verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Bolaget driver kommunikativa kampanjer med fokus på allt från att sortera rätt till att konsumera mindre, anordnar studiebesök för skolor och besökare från världen över, utvecklar nya tekniker – nu senast en textilsorteringsanläggning som är den första i sitt slag i världen – med mycket mera. Visionen är att skapa världens mest hållbara region för denna och kommande generationer, tillsammans med sina kunder, samarbetspartners och invånarna i de 14 ägarkommunerna i sydvästra Skåne.

Uppgift

Plast är ett av vår tids vanligaste och samtidigt mer komplicerade material. Det används i nästan allt vi omger oss med och finns i stora volymer. Att minska användningen av plast lyfts ofta fram som en viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle men det räcker inte utan vi måste också bli bättre på att faktiskt återvinna all den plast vi använder.

Istället för att sortera ut alla plastförpackningar slänger vi idag mycket i restavfallet helt i onödan. Hela 17 % av restavfallet består av plast som till stor del skulle kunna återvinnas. Om vi hade varit bättre på att sortera ut plasten skulle också våra koldioxidutsläpp minska betydligt – en enda till plastförpackning rätt sorterad per hushåll skulle spara hela 3600 ton koldioxid per år vilket är en stor klimatvinst.

Sysav har gjort flera kommunikativa satsningar där plast varit i fokus. Däribland de två kampanjerna Plastpolisen – skjuter ner myter om plast med en humoristisk twist och Plastkastet 2017 - enklaste utmaningen E V E R! med en mer informativ vinkel. Därtill finns även en temasida om plast på sysav.se.

Sysav vill nu göra en ny kommunikativ insats i form av en kampanj för att få/uppmuntra invånarna i sysavregionen att minska konsumtionen av plastförpackningar och sortera ut mer plastförpackningar och söker er hjälp i detta. Både lärdomar och material från de tidigare satsningarna kan användas som utgångspunkt i arbetet – kanske kan tidigare kampanjer vässas/vidareutvecklas eller så behövs ett helt nytt angreppssätt? Under projektet kommer ni ta ansvar för uppbyggnaden av kommunikationsinsatsen och besluta om allt från kanalval, innehåll/material och övergripande strategi. Sociala kanaler som Sysav jobbar med i nuläget är Facebook, Instagram och Linkedin. Nästa höst kommer en uppföljning av plastsorteringen göras och då hoppas Sysav att plockanalysen ska visa att plasten i restavfallet har minskat.

Uppdragsgivare Sysav
Förkunskaper Läser kursen Projektledning i digitala miljöer på Campus Helsingborg
Omfattning Kursprojekt i kursen Projektledning i digitala miljöer
Plats Malmö
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701 – 91 71 41

Övrig information

Reseersättning med kollektivtrafik inom Skåne