Examensarbete

Modell för ytvatten - idag och i framtidens klimat

Hjälp Nårab att kartlägga nuvarande och  framtida ytvattenavrinning och skapa en modell för vattenbalansen på deras avfallsanläggning.

Verksamhet

Norra Åsbo Renhållnings AB, också kallat Nårab, är ett kommunalt bolag som sköter renhållningen i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommun. Företaget har hand om allt inom insamling av avfall från hushåll och industrier, men även arbetet på avfallsanläggningen i Hyllstofta och skötsel av återvinningscentraler i området.

Uppgift

Anläggningen i Hyllstofta består av ett antal olika ytor såsom den gamla deponin, återvinningsinsamling, komposteringsplatta, bioceller osv. Alla dessa ytor är kopplade till Nårabs reningsverk dit lak- och ytvatten från hela området rinner för rening, innan det används för bevattning av omkringliggande skogsområden. Reningsanläggningen är gammal och dimensionerad för en mindre yta än vad företaget råder över idag och Nårab vill därför göra en ny bedömning av kapacitetsbehovet för reningsverket, idag och i framtiden.

Projektet syftar till att kartlägga avrinningen från de olika ytorna och göra en teoretisk beräkning av vattenbalansen för hela området. Vad är rimligen vattentillskottet från de olika ytorna och hur snabbt färdas vattnet från respektive yta till reningsdammarna? Hur kan vattenbalansen komma att förändras i och med de extremväder som förväntas som följd av klimatförändringarna? Inom ramen för arbetet kan olika modeller för vattenavrinning studeras för att undersöka hur en optimal modell för vattenbalansen i området kan se ut. Utifrån resultaten ska befintliga och framtida riskzoner på anläggningen även identifieras som underlag för företagets vidare arbete och beslut om eventuella åtgärder som bör vidtas.

Uppdragsgivare Nårab
Förkunskaper Vi söker dig som läser Ekosystemteknik eller Naturgeografi med ekosystemanalys.
Omfattning Projektet genomförs som kandidat- eller mastersarbete, 15 hp eller 30 hp.
Plats Hyllstofta, Klippan
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-35 39 25

Övrig information

Uppdragsgivaren erbjuder reseersättning för resor med kollektivtrafiken inom Skåne.