Examensarbete, Praktik/VFU

Modell för ytvatten - hur står sig vattenreningen?

Hjälp Nårab att kartlägga ytvattenavrinningen och skapa en modell för vattenbalansen i området för deras avfallsanläggning.

Verksamhet

Norra Åsbo Renhållnings AB, också kallat Nårab, är ett kommunalt bolag som sköter renhållningen i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommun. Företaget har hand om allt inom insamling av avfall från hushåll och industrier, men även arbetet på avfallsanläggningen i Hyllstofta och skötsel av återvinningscentraler i området.

Uppgift

Anläggningen i Hyllstofta består av ett antal olika ytor såsom den gamla deponin, återvinningsinsamling, komposteringsplatta, bioceller osv. Alla dessa ytor är kopplade till Nårabs reningsverk dit lak- och ytvatten från hela området rinner för rening, innan det används för bevattning av omkringliggande skogsområden. Reningsanläggningen är gammal och dimensionerad för en mindre yta än vad företaget råder över idag och Nårab vill därför göra en ny bedömning av kapacitetsbehovet för reningsverket.

Projektet syftar till att kartlägga avrinningen från de olika ytorna och göra en teoretisk beräkning av vattenbalansen för hela området. Vad är rimligen vattentillskottet från de olika ytorna och hur snabbt färdas vattnet från respektive yta till reningsdammarna? Inom ramen för arbetet kan olika modeller för vattenavrinning studeras för att undersöka hur en optimal modell för vattenbalansen i området kan se ut. Utifrån resultaten ska riskzoner på anläggningen även identifieras som underlag för företagets vidare arbete och beslut om eventuella åtgärder som bör vidtas.

Uppdragsgivare Nårab
Förkunskaper Vi söker dig som läser Ekosystemteknik eller Naturgeografi med ekosystemanalys.
Omfattning Projektet genomförs som kandidat- eller masterarbete beroende på val av metod alternativt som praktik eller ingenjörsinriktad yrkesträning på 15 hp.
Plats Hyllstofta, Klippan
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-35 39 25

Övrig information

Uppdragsgivaren erbjuder reseersättning för resor med kollektivtrafiken inom Skåne.