Examensarbete, Praktik/VFU

Vegeåns vandring – genom historien till idag

Undersök hur Vege å har utvecklats under historien. Vilken påverkan har människa och natur haft på åns utbredning och biologiska status?

Verksamhet

Naturentreprenad Syd är företaget med ett brinnande intresse för restaurering av vattendrag. Genom planering och praktiska åtgärder förbättrar Naturentreprenad Syd kvalitén och livsförutsättningarna i de många utsatta vattendrag som finns i södra Sverige. Företagets grundare påbörjade arbetet ideellt i början av 2000-talet men sedan 2009 har han kunnat driva arbetet kommersiellt genom företaget och de har sedan dess genomfört flertalet stora restaureringsprojekt på uppdrag av Länsstyrelsen. Utöver restaureringsprojekten genomför Naturentreprenad Syd även en del entreprenad- och markanläggningsarbeten.

Bakgrund

Naturentreprenad Syd har under flera år gjort ett mycket omfattande restaureringsarbete av Vege å. Ån har under 1800- och 1900-talet exploaterats, utnyttjats och påverkats negativt till följd intensivt jordbruk, etablering av industrier och ökad utveckling av närliggande tätorter. Vid flertalet tillfällen under hela 1900-talet lyftes Vege å fram som ett av de vattendragen med sämst vattenkvalitet i Sverige och år 2012 utsattes ett av åns biflöden för omfattande utsläpp vilket ledde till fiskdöd.

Sedan dess har Naturentreprenad arbetat med att återskapa en naturligare hydrologi samt naturligare vattenbiotoper i ån på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne och Vegeåns vattendragsförbund. De har bland annat rivit gamla ineffektiva laxtrappor och skapat nya naturliga vandringsvägar för fisken. De har lett ån förbi kraftverk och förbättrat meanderingen i ån och biflöden. De sista åtgärderna blev nyligen färdigställda men ån visar redan en mycket godare vattenkvalitet än någonsin under det senaste århundrandet. Idag bedöms Vegeå vara av betydligt bättre kvalitét än under hela 1900-talet.

Uppgift

Naturentreprenad Syd är nu nyfikna att se på alla insatser ur ett helhetsperspektiv. Syftet med projektet är att studera Vege å och dess bifloder över historien och se till vattendragets utveckling under de senaste två århundradena. Hur har vattendragets sträckning genom landskapet förändrats över tid? Hur har människan använt Vegeån historiskt sett? Hur har verksamheter längst ån påverkat utformningen av vattendraget? Vilket växt- och djurliv är vattendraget hem för och hur har dessa påverkats av de antropogena aktiviteter som funnits i området?

Projektet omfattar en djupdykning i historisk litteratur, kartor, hydrologiska och ekologiska data samt en övergripande effektstudie över de restaureringsåtgärder som genomförts i Vegeåns avrinningsområde.

Uppdragsgivare Naturentreprenad Syd
Förkunskaper Vi söker dig som läser Landskapsvetarprogrammet eller likvärdig utbildning med intresse för biologi.
Omfattning Projektet kan genomföras som kandidatarbete eller VFU för landskapsvetare.
Plats Bjuv
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-35 39 25