"Hållbar och långsiktig kompetensförsörjning där kompetens inom och utanför Fyrbodal tas tillvara på ett inkluderande, kreativt och resurseffektivt sätt"

Välkommen till FyrboTurbo!

Student

Vill du delta som student? Alla projekt inom FyrboTurbo publiceras på vår projektsida. Där hittar du även våra andra spännande studentprojekt.

Till projekten

Företag / offentlig verksamhet

Vill du delta som företag eller offentlig verksamhet? Läs mer nedan och anmäl ditt intresse till david@miljobron.se.

Läs mer

Projektstart hösten 2020!

I Fyrbodalsregionen finns en lång tradition av innovation. Det har skapat förutsättningar till den omställning regionen har gjort från att vara nästintill helt beroende av tillverkande industri till att vara ledande inom innovation och upplevelseindustri.
På samma sätt som SAAB revolutionerade bilindustrin med sin turbo syftar FyrboTurbo att kombinera framåtanda och driv med reflektion och långsiktighet för att skapa resiliens både lokalt och globalt, vilket förhoppningsvis utvecklar kunskapssamhället än mer när det kommer till hur kompetens värderas och används. Där automatisering och digitalisering skapar oändliga möjligheter men också omdefinierar synen på sysselsättning och där kreativitet och flexibilitet ställer högre krav på våra arbetsgivare och traditionella trygghetssystem.


Vi söker företag och verksamheter som är i konkret behov av att stärka sitt hållbarhetsarbete. Genom FyrboTurbo erbjuds ni stöd i form av specifika studentprojekt. Vi söker även de som redan påbörjat eller helt har integrerat hållbarhet i sin affärsmodell för att tillsammans med projektet utveckla framtidens kompetensförsörjning. Anmäl ert intresse till David Sjöqvist (david@miljobron.se), affärsutvecklare på Miljöbron och projektledare för mer mer information.

FyrboTurbo pågår under 2020-2021 och finansieras till femtio procent av Fyrbodalskommunalförbund.

Fyrbodals kommunalförbund

Nyckelord

Innovativ
Undersöka möjligheten att göra kompetensförsörjning till en del av delningsekonomin för att på så sätt bättre nyttja de kompetenser som finns inom och utanför regionen.
Konkret

Stärka privat- och offentligt näringslivs attraktivitet som arbetsgivare genom ökad kunskap om de 17 globala målen där arbetet med ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet skapar vinst i samklang med människa, djur och natur.

Förtroendefull
Aktivt främja ett accepterande och inkluderande förhållningssätt till människors erfarenheter och kompetens där andra värden än enbart prestation uppskattas.

Projektets upplägg

Mer information om projektet och dess upplägg kommer i samband uppstart hösten 2020.

Frågor och svar

Vad innebär vårt deltagande?

Att vara med i FyrboTurbo innebär att Miljöbron, tillsammans med er beroende på storlek av samarbete, utformar och genomför en kompetensförsörjningsplan för hållbarhet i ert företag. Målet är att bidra med ny kunskap kring företagets möjligheter till hållbar utveckling, samt att knyta företaget närmare studenter på universitet och högskola.

Vad krävs av oss?

Företag och offentlig verksamhet deltar kostnadsfritt inom ramen för projektet FyrboTurbo. Dock behöver ni utse en person som ansvarar för kontakten med projektet och studenterna. Denna person deltar i dialoger kring behov, utformning av eventuellt kompetensförsörjningsprogrammet samt möter och vägleder studenter som utför projekt hos er. Det går självklart bra att utse flera kontaktpersoner, så länge det är klart vem som ansvarar för vilken del i samarbetet.

Hur går ett studentprojekt till?

Ett studentprojekt är en avgränsad uppgift som genomförs av studenter på en organisation eller företag. Studentprojekt kan vara t.ex. sommarjobb, praktikplatser, korta uppdrag eller examensarbeten. Ett studentprojekt utgår alltid från era behov. Miljöbron tar avstamp i er hållbarhetsstrategi, om en sådan finns, och genomför därefter en matchning mellan era utvecklingsområden och de resurser som finns i studenter på universitet och högskola. Miljöbron skriver projektbeskrivning och rekryterar studenter till samarbetsprojektet. Vi coachar, tillsammans med er, studenterna genom projektet. Efter avslutat projekt utvärderar vi tillsammans resultaten och lägger upp en plan för efterföljande samarbeten. Vanligtvis tar ett studentprojekt ca. 6-15 timmar av er arbetstid i anspråk.

Nina Wolf, Göteborgs Stad

"Miljöbron har lyssnat på våra behov, gett bra stöd, handlett studenter tillsammans med oss och skött kommunikationen på ett bra, snyggt och kreativt sätt."