Välkommen till FyrboTurbo!

"Hållbar och långsiktig kompetensförsörjning där kompetens inom och utanför Fyrbodal tas tillvara på ett inkluderande, kreativt och resurseffektivt sätt"

Events

3/12

Student?

Vill du integrera dina studier med att forma ett hållbart näringsliv och din framtida arbetsplats?

Läs mer om hur du kan delta i projektet

Företag?

Vi söker er som vill ta till vara på den hållbara kompetens som finns i regionen

Läs mer om hur ni kan delta i projektet

Nyckelord

Innovativ
Undersöka möjligheten att göra kompetensförsörjning till en del av delningsekonomin för att på så sätt bättre nyttja de kompetenser som finns inom och utanför regionen.
Konkret

Stärka privat- och offentligt näringslivs attraktivitet som arbetsgivare genom ökad kunskap om de 17 globala målen där arbetet med ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet skapar vinst i samklang med människa, djur och natur.

Förtroendefull
Aktivt främja ett accepterande och inkluderande förhållningssätt till människors erfarenheter och kompetens där andra värden än enbart prestation uppskattas.

Projektstart hösten 2020!

I Fyrbodalsregionen finns en lång tradition av innovation. Det har skapat förutsättningar till den omställning regionen har gjort från att vara nästintill helt beroende av tillverkande industri till att vara ledande inom innovation och upplevelseindustri.
På samma sätt som SAAB revolutionerade bilindustrin med sin turbo syftar FyrboTurbo att kombinera framåtanda och driv med reflektion och långsiktighet för att skapa resiliens både lokalt och globalt, vilket förhoppningsvis utvecklar kunskapssamhället än mer när det kommer till hur kompetens värderas och används. Där automatisering och digitalisering skapar oändliga möjligheter men också omdefinierar synen på sysselsättning och där kreativitet och flexibilitet ställer högre krav på arbetstagare, arbetsgivare och trygghetssystem.

Student

För att kunna utvecklas och ta oss framåt behövs nytänkande och viljan att hitta innovativa lösningar. Du som student kan bidra på avgörande sätt genom nya perspektiv och idéer! Oavsett hur mycket eller lite erfarenhet du har sedan tidigare så är du en viktig pusselbit i vägen framåt. Genom projektet FyrboTurbo vill vi ge dig chansen att bidra med ditt perspektiv och ge dig utrymme att tänka utanför boxen. Ta chansen att vara med och delta genom våra olika projektformer. Vi erbjuder bland annat praktik, kortare uppdrag, examensarbete, med mera. Du kan läsa mer om våra aktuella studentprojekt och hur det funkar här >>>

Företag/offentlig verksamhet

Genom FyrboTurbo erbjuds ni stöd i form av specifika studentprojekt. Vi söker även de som redan påbörjat eller helt har integrerat hållbarhet i sin affärsmodell för att tillsammans med projektet utveckla framtidens kompetensförsörjning. Anmäl ert intresse till David Sjöqvist (david@miljobron.se), affärsutvecklare på Miljöbron och projektledare för mer mer information.

Frågor och svar

Att vara med i FyrboTurbo innebär att Miljöbron, tillsammans med er beroende på storlek av samarbete, utformar och genomför en kompetensförsörjningsplan för hållbarhet i ert företag. Målet är att bidra med ny kunskap kring företagets möjligheter till hållbar utveckling, samt att knyta företaget närmare den kompetens som finns i och utanför Fyrbodalsregionen.

Företag och offentlig verksamhet deltar kostnadsfritt inom ramen för projektet FyrboTurbo. Dock behöver ni utse en person som ansvarar för kontakten med FyrboTurbo och eventuella studenterna. Denna person deltar i dialoger kring behov, utformning av eventuellt kompetensförsörjningsprogrammet samt möter och vägleder studenter som kan komma att utföra projekt hos er. Det går självklart bra att utse flera kontaktpersoner, så länge det är klart vem som ansvarar för vilken del i samarbetet.

Ett studentprojekt är en avgränsad uppgift som genomförs av studenter på en organisation eller företag. Studentprojekt kan vara t.ex. sommarjobb, praktikplatser, korta uppdrag eller examensarbeten. Ett studentprojekt utgår alltid från era behov. Miljöbron tar avstamp i er hållbarhetsstrategi, om en sådan finns, och genomför därefter en matchning mellan era utvecklingsområden och de resurser som finns i studenter på universitet och högskola. Miljöbron skriver projektbeskrivning och rekryterar studenter till samarbetsprojektet. Vi coachar, tillsammans med er, studenterna genom projektet. Efter avslutat projekt utvärderar vi tillsammans resultaten och lägger upp en plan för efterföljande samarbeten. Vanligtvis tar ett studentprojekt ca. 6-15 timmar av er arbetstid i anspråk.

David Sjöqvist

Projektledare FyrboTrubo

Mail: david@miljobron.se
Telefon: 0766-121754

Mer om David

Helena Callstam

Företagsfrågor

Mail: helena@miljobron.se
Telefon: 0766-121750

Mer om Helena

Elin Ekström

Företag och studentfrågor

Mail: elin@miljobron.se
Telefon: 076-612 17 51

Mer om Elin

FyrboTurbo pågår under 2020-2021 och finansieras till femtio procent av Fyrbodalskommunalförbund.

Fyrbodals kommunalförbund

Sammanfattning av projektet

Genom FyrboTurbo kommer Miljöbron och Drivhuset HV tillsammans med högskole- och universitetsstudenter samarbeta med Fyrbodals privata- och offentliga näringsliv, med att tillgodose kompetensförsörjning i regionen med fokus på hållbarhet. Detta kommer att genomföras under hösten 2020 och hela 2021 med en mix av beprövade och nya metoder som inkluderar studenters arbetsintegrerade lärande (AIL). Vi räknar med att ca. 80 verksamheter kommer inkluderas i någon form under projektet. Deltagandet kommer att ske i varierande grad, där tio verksamheter erbjuds ett fördjupat samarbete med en tydlig målsättning att utveckla eller sätta grunden för en hållbar ”affärsmodell”. För att få bra genomslag kommer förslagsvis fem verksamheter med stor ambition och förändringsbenägenhet gällande hållbarhetsarbete lokaliseras för att agera förebild till ytterligare fem. Gemensamt för dessa tio är att de kommer få tillgång till en utarbetad plan där flera olika insatser är inkluderade under hela projektperioden. För resterande verksamheter finns möjligheten att få hjälp med rekrytering av studenter till anställningar eller i någon form delta i upp till ett studentprojekt. Totalt ska ca. 100–110 studenter involveras i de olika insatserna. Här kan du läsa mer om våra olika former för studentprojekt >>>

Förutom FyrboTurbo driver Miljöbron ytterligare fyra projekt som har startats upp under 2020 i Västra Götalandsregionen. Som en del av de insatser vi erbjuder som del i projekten utvecklas en E-learningplattform där utbildningen ”Sustainactivity” kopplad till Agenda 2030 lanseras under hösten 2020. Verksamheter i Fyrbodal har då möjlighet att erbjuda personal den kompetenshöjande utbildningen till ett av FyrboTurbo starkt subventionerat pris. Våren 2021 samkör FyrboTurbo studentprojektkonceptet Booster med GreenBlue som är ett av de projekt Miljöbron driver, även det delvis finansierat av Fyrbodals kommunalförbund.

FyrboTurbo har dessutom ambitionen att samarrangera evenemang tillsammans med övriga projekt finansierade av Fyrbodals kommunalförbund i samma projektstödsprogram, detta för att göra det lättare för verksamheter ta del av de olika projektens erbjudanden och hitta synergier.

Projektets upplägg

Mer information om projektet och dess genomförande plan hittar du här.

Utmaningen

Var med och utmana synen på kompetens genom Booster! Booster #F1 - Competence låter studenter inspirera, utmana och stärka företag och offentliga verksamheter genom att integrera hållbarhet i kompetensförsörjningsfrågan.

På dagens flexibla och ständigt skiftande arbetsmarknad ser vi hur vissa branscher blomstrar medan andra plötsligt går under.
Vissa arbetar för mycket, andra för lite, och många känner att deras kompetens inte värdesätts eller tas tillvara på bästa sätt. Istället för att stå handfallna inför dessa utmaningar vill vi se innovativa och långsiktiga lösningar med ett fokus på social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.

Vi söker uppdragsgivare från det privata- och offentliga näringslivet som vill ta tillvara på hållbarhetskompetens och utmana hur dagens kompetensförsörjning går till.

Vi söker studenter som vill vara en del av lösningen i framtidens hållbara kompetensförsörjning, samtidigt som ni knyter viktiga kontakter och får värdefulla erfarenheter.

Till ansökan

Genom konceptet Booster skapar vi synergier mellan studenter och verksamheter men även olika verksamheter emellan. Samverkan i projekten kan på så vis leda vidare till exempelvis examensarbeten eller nybildade bolag.

På grund av Coronapandemin kommer denna Booster köras helt digitalt, mer om våra riktlinjer vad gäller Covid-19 kan ni läsa här: Miljöbrons riktlinjer

Booster #F1 - Competence arrangeras av Miljöbron och Drivhuset HV inom projektet FyrboTurbo med stöd från Fyrbodals kommunalförbund.

Hur går det till?

Uppstartsträff

Vid den första träffen möts studenter och företag för att diskutera utmaningen och påbörja arbetet.

När: 13:00-16:00 den 3/12
Var: Digitalt

Upplägg: Bakgrund, presentation av uppdragsgivare, inspo och workshop.

Uppdragsperiod

Under denna period arbetar studenter under 20 timmar vid sidan av studierna med projektet. Under arbetet får de stöd av Miljöbron, Drivhuset samt andra nätverk och resurser.

Avslutande presentation

Här presenterar studenterna sina arbeten! Sedan bollar vi gemensamt fram hur resultatet kan tas vidare och implementeras.

När: 13:00-16:00 den 3:e februari
Var: Digitalt via Microsoft Teams

Har du några frågor eller vill veta mer?

David Sjöqvist

Projektledare FyrboTrubo

Mail: david@miljobron.se
Telefon: 0766-121754

Mer om David

Helena Callstam

Företagsfrågor

Mail: helena@miljobron.se
Telefon: 0766-121750

Mer om Helena

Elin Ekström

Företag och studentfrågor

Mail: elin@miljobron.se
Telefon: 076-612 17 51

Mer om Elin

Ida Stangnes

Studentfrågor

Mail: ida@miljobron.se
Telefon: -

Mer om Ida

Nina Wolf, Göteborgs Stad

"Miljöbron har lyssnat på våra behov, gett bra stöd, handlett studenter tillsammans med oss och skött kommunikationen på ett bra, snyggt och kreativt sätt."