Examensarbete/uppsats

Inkluderande centrummiljö som motverkar segregation i alla stadsdelar

Verksamhet

Högskolan Väst, Trollhättans stad, City Trollhättan, Almi, Trollhättans E-handelsförening, Studentkåren vid Högskolan Väst och Miljöbron driver sedan i höstas ett samverkansprojekt kring centrumutveckling utifrån tre fokusområden: e-handel, hållbarhet och entreprenörskap. Vi vill skapa förutsättningar för att stärkta relationer och att inspirera och möjliggöra nya idéer, lösningar och karriärmöjligheter samt allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Uppgift

Utöver att vara Sveriges mest bilburna stadskärna stack Trollhättan ut i ett annat avseende i Stadsbarometerns undersökning: Trollhättan har en av Sveriges minst invandrartäta stadskärnor, vilket går väl i linje med Trollhättans position som en av Sveriges mest segregerade kommuner. Att bryta dessa segregerade boende- och beteendemönster är därför en av Trollhättans största utmaningar inför mål om en socialt hållbar centrumutveckling och visioner om en levande stadskärna präglad av mångfald. Vad beror denna segregation på och vilka initiativ och rörelser finns för att motarbeta den? Hur ser rörelse- och boendemönster faktiskt ut i stadskärnan, och hur kan dessa tänkas bidra till den övergripande segregationen?

Detta case syftar direkt till centrumutveckling och mål om social hållbarhet och anknyter direkt till centrumföretagens sociala och kulturella situering samt till de för samhällsvetenskaperna ständigt aktuella frågorna om boendesegregation, gentrifiering och socioekonomisk ojämlikhet.

Uppdragsgivare AIL Create (Trollhättans Stad)
Förkunskaper I samråd med ämnesrepresentanter skulle detta case kunna specificeras i relation till särskilda ämnesdiscipliners krav och traditioner: med fokus på centrums roll i en övergripande segregerad och ojämlik stadsbild skulle det kunna utvecklas i riktning mot kvalitativa samhällsvetenskaper såsom statsvetenskap, pedagogik, sociologi och psykologi, med fokus på samhälleliga och ekonomiska innovationer syftandes till att bryta segregationen i centrum skulle det kunna utvecklas i riktning mot företagsekonomi och finans, med fokus på stadsplaneringens roll i upprätthållandet av segregation skulle det kunna utvecklas i riktning mot lantmäteri- och lantmäteriingenjörsprogrammet, med fokus på bostadsformers och bostadsprisers roll i upprätthållandet av segregation skulle det kunna utvecklas i riktning mot mäklarekonomprogrammet, med mera. Fokus inom flertalet av samhällsvetenskaperna skulle också kunna ligga på att undersöka framgångsrikt prövade sociala, ekonomiska, politiska och juridiska metoder och initiativ för att minska segregation i stadskärnor och hur dessa skulle kunna anpassas till Trollhättans förhållanden.
Omfattning Examensarbetet kan anpassas till kandidat- eller mastersnivå.
2-4 studenter
Plats Trollhättan
Kontaktperson

David Sjöqvist
Affärsutvecklare hållbarhet
Mail: david@miljobron.se
Telefon: 0766-121754