Uppdrag

Klimatmål för Göteborgs Hamn

Verksamhet
Göteborgs Hamn AB:s främsta uppdrag är att stärka näringslivet, både lokalt och nationellt, samt skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Genom att underhålla, utveckla och marknadsföra hela hamnen skapar vi förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav.

Uppdrag
Göteborgs Hamn AB har sedan ett antal år använt två olika mål för sitt arbete med att minska verksamhetens påverkan på klimatet; ”Lilla” och ”Stora” klimatmålet. Det ena målet har innefattat själva bolagets egna klimatpåverkande utsläpp, medan det andra även innefattar terminaloperatörernas utsläpp samt utsläpp från fartygen. Målnivåerna har satts utifrån olika parametrar men främst i linje med stadens mål från Göteborgs Stads Miljöprogram.

Bolagets egna utsläpp har framgångsrikt sänkts och sedan 2015 har det även skett en klimatkompensation för resterande utsläpp, varmed bolaget kunnat bli klimatneutralt. Det större målet som även innefattar fartygen har dock inte varit lika framgångsrikt, och har därtill varit svårare att följa upp på ett effektivt sätt. Detta beror dels på att det finns begränsad tillgång till data vilket gör att alla nyckeltal bygger på beräkningar och modeller, men även på att bolaget har en mycket begränsad rådighet över fartygens utsläpp.

Samtidigt har allt fler klimatmål satts i angränsande verksamheter, och hamnbolaget bör nu förhålla sig inte bara till Göteborgs Stads klimatmål, utan även till regionens, nationens, EU:s, samt FN:s klimatmål. Därtill har flera av kunderna, branschorganen, samt andra hamnar satt nya klimatmål, och hamnbolaget har även signerat nya överenskommelser inom klimatarbetet.

Det finns därför ett stort behov av att se över bolagets klimatmål, i syfte att säkerställa att målnivåerna är både tillräckliga, genomförbara, samt utmanande, samtidigt som de står i rimlig proportion till övriga aktörers mål. En rekommendation bör tas fram på vilka nya målnivåer som bör sättas, och vilka delar av verksamheten och/eller angränsande verksamhet som bör ingå. Vidare bör denna rekommendation särskilja på vad som är lämpligt som mål, och vad som istället bör vara nyckeltal (som kontinuerligt följs upp men som inte föranleder målstyrning).

Arbetet bör utgå ifrån de idag satta miljö- och klimatmål som bolaget har att förhålla sig till, lämpligen genom att samla dessa i en översiktlig och förenklad bild/tabell, för att sedan ställa dessa i relation till vad som anses möjligt och/eller nödvändigt. Detta bör sedan resultera i en enkel rekommendation på lämpliga målnivåer för framtida klimatmål.

Göteborgs Hamn tillhandahåller en introduktion till uppgiften samt lista på lämpliga källor att utgå ifrån (i nästan samtliga fall tillgängliga digitalt).

Uppdragsgivare Göteborgs Hamn
Förkunskaper Vi söker dig som läser på universitet/högskola och har kunskaper om klimatarbete. Du bör ha förståelse till hur olika verksamheter förhåller sig tillvarandra och ha het helhetsperspektiv.
Omfattning Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20 timmar på uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Sök gärna tillsammans med en kompis!
Plats Göteborg
Kontaktperson

Helena Callstam, tel. 0766 – 12 17 50