Praktikplats

Praktik - hållbara och pedagogiska förskolegårdar

Verksamhet

Lokalförvaltningen är en av Göteborgs Stads fastighetsorganisationer och en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter. Vår vision är att vara en ledande byggherre och fastighetsförvaltare med göteborgarnas bästa för ögonen. Vårt uppdrag är att i nära samarbete med våra kunder bygga, anpassa och förvalta bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service.

Lokalförvaltningen förvaltar idag över 5 miljoner kvm markyta i Göteborg och spelar därför en viktig roll i stadens arbete med att bevara och skapa ekosystemtjänster. Vi har höga ambitioner på miljö- och hållbarhetsområdet och eftersträvar att ligga i framkant vad det gäller utveckling av våra förskolegårdar, såväl nybyggda som befintliga. Vår ambition om en giftfri förskola med en god miljö för barn har satt ribban för all vår nybyggnation och är en viktig del i utvecklingen av våra fastigheter.

Besök gärna www.goteborg.se/lokalforvaltningen

Uppgift

Lokalförvaltningen har inlett en resa där vi går från att bygga förskolegårdar som rena lekplatser till att anlägga hållbara och pedagogiska utemiljöer. För att få ett bättre underlag till att ta fram strategier kring biologisk mångfald, god dagvattenhantering genom exempelvis minskning av hårdgjorda ytor, hållbara material, hög lekvärdesfaktor med möjlighet till lek i naturliknande miljö och skuggning av lekytor har vi påbörjat en fördjupad statusinventering av våra gårdar utifrån dessa aspekter. Under de senaste åren har vi inventerat majoriteten av alla boende, förskole- och skolgårdar och kvar återstår att inventera nybyggda gårdar, analysera det sammanlagda resultatet och ta fram en åtgärdsplan för befintliga gårdar.

Praktiken går bland annat ut på att besöka lokalförvaltningens nyare förskole- och skolgårdar och inventera dem utifrån en framtagen mall. Beroende på vilken utbildning, kunskap och intresse du har kan praktiken därefter ta olika vägar. För den mer analytiska, finns det möjlighet att studera inventeringsmaterialet mer djupgående för att påvisa samband eller finna problematik med likartad orsak. För den med lämplig förkunskap finns möjlighet att med inventeringarna i bakhuvudet vara kreativ och arbeta med att ta fram gestaltningsförslag till specifika gårdar eller åtgärdsförslag för en samling av typgårdar.

Du kommer att vara placerad vid Lokalförvaltningens område Hållbarhet och Teknik, enheten för Teknisk kvalité och miljö.

Uppdragsgivare Lokalförvaltningen Göteborgs stad
Förkunskaper Praktikplatsen kan till viss del anpassas till din utbildningsbakgrund men ett intresse för miljö, hållbarhet och pedagogiska utemiljöer ser vi som en självklarhet. Du bör vara drivande, kunna ta egna initiativ samt tänka analytiskt och strategiskt. Läser du dessutom en utbildning inom landskapsplanering eller mark och trädgård så är det meriterande. B-körkort krävs.
Omfattning Heltid enligt de arbetstider som gäller på arbetsplatsen. Önskvärt att praktiken påbörjas under tidig höst och pågår i minst fem veckor (gärna 8 veckor eller längre). Exakta datum kan diskuteras.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Maria Rydberg
maria@miljobron.se
0766-12 17 51