Examensarbete/uppsats

Skapa attraktiv och hållbar handel fri från bilberoende

Verksamhet

Högskolan Väst, Trollhättans stad, City Trollhättan, Almi, Trollhättans E-handelsförening, Studentkåren vid Högskolan Väst och Miljöbron driver sedan i höstas ett samverkansprojekt kring centrumutveckling utifrån tre fokusområden: e-handel, hållbarhet och entreprenörskap. Vi vill skapa förutsättningar för att stärkta relationer och att inspirera och möjliggöra nya idéer, lösningar och karriärmöjligheter samt allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Uppgift

Biltrafiken i Trollhättan centrum – hur kan vi utveckla centrumhandelns ekologiska hållbarhet genom att minska beroendet av personbilen?

I såväl Stadsbarometern som i den efterföljande diskussionen med Trollhättans centrumföretagare uppmärksammades att Trollhättan har Sveriges biltätaste stadskärna, trots relativt små avstånd och väl utbyggd kollektivtrafik. Detta väcker den samhällsvetenskapligt intressanta frågan om vilka sociala, ekonomiska, kulturella eller geografiska faktorer som faktiskt producerar denna bilbundenhet och hur man kan sträva efter centrumutveckling och tillväxt genom mål om ekologisk hållbarhet och minskat bilberoende.

Uppdragsgivare AIL Create (Trollhättans Stad)
Förkunskaper Detta case syftar direkt till centrumutveckling, entreprenörskap och ekologisk hållbarhet och berör den i samtiden mycket centrala frågan om hur tillväxt ska kunna förenas med krav på hållbarhet och miljövänlighet. I samråd med ämnesrepresentanter skulle detta case kunna specificeras i relation till särskilda ämnesdiscipliners krav och traditioner: med fokus på geografiska strukturer rörandes vägar, byggnader och parkeringar skulle det kunna utvecklas i riktning mot lantmätare- och lantmäteriingenjörsprogrammen, med fokus på sociala normer kring bilåkande och transport skulle det kunna utvecklas i riktning mot kvalitativa samhällsvetenskaper såsom statsvetenskap, pedagogik, sociologi och psykologi, med fokus på utvecklingen av ekonomiska incitament och innovationer som jämkar behovet av att bryta bilberoendet med mål om centrumutveckling och tillväxt skulle det kunna utvecklas i riktning mot företagsekonomi och finans, med mera.
Omfattning Examensarbetet kan anpassas till kandidat- eller mastersnivå.
2-4 studenter
Plats Trollhättan
Kontaktperson

David Sjöqvist
Affärsutvecklare hållbarhet
Mail: david@miljobron.se
Telefon: 0766-121754