Utmaningen

I framtiden delar vi

Så mycket vet vi. Vi vet att framtidens samhälle är ett hållbart samhälle. Och vi vet att staden är hjärtat. Vilka framtider vill vi skapa?

Följ med på en resa till ett cirkulärt och delande Göteborg. Vi har låtit 30 studenter utveckla tjänster för ett cirkulärt Göteborg där vi delar resurser. Genom ett skräddarsytt program har de analyserat förutsättningarna, genererat idéer och utvecklat koncept.

Koncepten

Studenterna i Re:Challenge 2018 har tagit fram åtta koncept för hur Göteborg kan underlätta för Göteborgarna att leva hållbart. Koncepten bidrar till ökad social hållbarhet, ändrad konsumtion och mer effektiv resursanvändning.

Smarta kartan på Bibliotek

Vi vill se att det folkbildande uppdraget hos biblioteken breddas till att även innefatta delande ekonomi, demokratiska verktyg samt till att bli en konsumtionsfri mötesplats. Det här projektet går ut på att ta fram ett nytt koncept för hur biblioteken ser ut i framtiden.

Biblioteken är en bra arena för kollaborativ ekonomi då de besöks av många personer, i alla åldrar. Biblioteken ligger på bra ställen i staden. Detta gör att många människor kan ta del av verksamheten. I förlängningen kan det leda till en normalisering av kollaborativ ekonomi.

Kontakt: Sara Brandel.

Läs mer

ContainMe

ContainMe är ett mobilt Fixotek och mötesplats som finns i närheten av de boende som kan dela möbler, barnleksaker eller historier. Oavsett om du bor i Angered eller i Örgryte så finns detta rum i närheten av ditt bostadshus. Detta rum är en plats som möjliggör aktiviteter och engagemang som grundar sig på cirkulär- och delningsekonomi. Det viktigaste är att det är en plats där grannar får möjlighet att lära känna varandra och där människor får chansen att gå från konsument till aktiv deltagare. I varje ContainMe-rum kommer det finnas en liten caféavdelning och en uteservering som syftar till att skapa möten mellan grannar.

Kontakt: David Ekelund.

Läs mer

Tvättstudion

Ca 8 kilo textil slängs per person varje år. En stor del av det slängs i brännbart istället för att återvinnas. För de kommunala bostadsbolagen innebär detta en kostnad av 1,5 miljoner per år. Tvättstudion gör så att hyresvärdar kan minska avfallet samtidigt som de sänker kostnader, utnyttjar döda ytor och blir en mer attraktiv verksamhet. Naturvårdsverket menar att textilavfallet måste ha minskat till 3 kilo år 2025. Samma år kommer nya EU-direktiv kräva att textilier samlas in separat från brännbart. Tvättstudion är ett steg på vägen, redan nu.

Kontakt: Maya Strömgren.

Läs mer

aDela

Det händer mycket i föräldrar och förskolelärares liv. De bildar vänskaper, uppfattningar samt växer ur sina kläder och ifrån sina saker. Det är en stor omsättning av saker och kläder i barnföräldrars liv. Här kommer aDela in. aDela är en app och en fysisk dela-byta-hylla på alla förskolor. Föräldrar och saker byter ägare enkelt utan att belasta förskolelärarnas tid. aDela minskar inköp av nya varor, vilket är bättre för plånboken och för miljön.

Kontakt: Kasia Slojka.

Läs mer

Dela för att spela

Vi vill skapa Dela för att spela, ett långtidslån av idrottsutrustning för barn och unga. Varför?

  • Våra barn sitter stilla i genomsnitt 9 timmar per dag
  • Pengar skall inte vara en begränsning för idrottande
  • Många förråd är fulla av idrottsutrustning som inte används

Vi vill att Dela för att spela ska vara en självklar del av att börja med en ny idrott. Utrustningen finns på plats i idrottsarenan från start vilket gör det lättillgängligt, även om familjen inte har bil.

Med Dela för att spela ökar delandet, och viktigast av allt: ger alla barn mer tillgång till idrottens glädje, engagemang och gemenskap!

Kontakt: Emilia Persson.

Läs mer

Paviljong 2030

Belägen i Bältespännarparken hittar du Paviljong2030. En central, interaktiv och delande plats för engagemanget kring hållbarhet. Platsen som är föränderlig har många olika funktioner, bland annat som mötesplats, väderskydd eller förkroppsligandet av hållbarhet i staden. Här ska Göteborgs invånare och besökare kunna mäta sin egen miljöpåverkan utifrån deras nuvarande livsstil, få tips på möjliga beteendeförändringar och samtidigt få kunskap om hur Göteborg står sig gentemot de uppsatta målen till 2030.

Kontakt: Ariel Benjamin Kaye.

Läs mer

Poop loop

Poop Loopen sluter kretsloppet och låter hundägaren bidra till den cirkulära staden. Med 23 000 hundar i Göteborg uppskattas att det bränns ca 2460 ton avfall från hundar varje år endast i Göteborg. Kombinerar man detta med att det på många håll i landet redan finns möjligheter till ökad biogaproduktion ger detta oss möjligheten att ta till vara på avfallet och omsätta det till biogas. Poop Loopen innebär att vi placerar ut sopkorgar med nedbrytbar sopsäck, med tydlig skyltning, och gärna nedbrytbara påsar i anslutning. I dessa slängs sedan matavfall och nedbrytbara hundbajspåsar. Dessa samlas sedan in tillsammans med brännbart , men sorteras för sig och skickas till en biogasanläggning. Det blir lätt för hundägaren att göra rätt och vi sluter på så sätt kretsloppet.

Kontakt: Hanna Vållberg.

Läs mer 

Läs ännu mer

Re:Born

Re:Born är ett initiativ för att minska nykonsumtionen och fokusera på återbruk genom att göra det trendigt och enkelt att handla återbrukade, unika produkter med hög kvalitet. Genom att skapa en plats i anslutning till återvinningscentraler kan "förbrukade" varor lämnas och genom upcycling ges ett nytt liv och nytt värde. En femtedel av det som slängs på återvinningscentraler kan i stor utsträckning återbrukas. Med Re:Born minskar därför kostnader för avfallshanteringen. Verksamheten erbjuder arbetsmöjligheter för entreprenörer inom hantverksyrken, och möjliggör för människor att komma in på arbetsmarknaden genom praktisk erfarenhet och arbetsträning.

Kontakt: Therese Balchman.

Läs mer

Vill du bidra till fortsättningen?

30 studenter har försett oss med tankar och material för utveckling. Hur ska vi ta idéerna vidare? Hur jobbar din förvaltning, ditt företag eller din organisation med cirkulär och delande ekonomi? Kan studenternas idéer ligga till grund för nya projekt eller förändringar?

Diskutera gärna detta med dina kollegor, kontakter eller med oss på Miljöbron. Vi står redo att hjälpa till för att realisera dem.

Kontakta oss om du tror att du eller din organisation kan bidra. Vi kan hjälpa till att fundera över finansiering, vidare kontakter eller hur studenter kan engageras i det fortsatta arbetet.